Documents Density Index (Zakutina and Priyenikova)